Welcome to BCC

ระบบซื้อใบสมัครออนไลน์
นักเรียนประถมศึกษาปี่ที่1
ปีการศึกษา 2562

เปิดให้ซื้อใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

(ชำระด้วยบัตรเครดิตอย่างเดียวเท่านั้น)

ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562

สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้ที่ข้อที่ 5 พิมพ์ใบสมัคร