Welcome to BCC

ระบบซื้อใบสมัครออนไลน์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
รอบปีการศึกษา 2561

ประกาศ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ปิดรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 แล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณ
ผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจที่มีให้แก่โรงเรียน

เปิดให้ซื้อใบสมัครผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.

ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าใบสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ได้ที่ข้อที่ 5 พิมพ์ใบสมัคร