Welcome to BCC

ระบบซื้อใบสมัครออนไลน์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
รอบปีการศึกษา 2561

ประกาศ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ปิดรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 แล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณ
ผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจที่มีให้แก่โรงเรียน