Welcome to BCC

ระบบซื้อใบสมัครออนไลน์
นักเรียนประถมศึกษาปี่ที่ 1
ปีการศึกษา 2563

ประกาศ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ให้ความสนใจสมัครเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอปิดบริการการซื้อใบสมัครออนไลน์ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในการสอบปีหน้า ขอพระเจ้าอวยพร
ประกาศ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ปิดรับสมัครนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 แล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณ
ผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจที่มีให้แก่โรงเรียน